QUESTION AND ANSWER CORNER

FAQ

SA SECTION NA ITO MALALAMAN MO ANG MGA(Q)KATANUNGAN O KONSULTA AT (A)HALIMBAWA NG MGA KASAGUTAN NA MADALAS MATANGGAP SA HIROSHIMA INTERNATIONAL CENTER NA MAY PANGKALAHATANG DESK NG KONSULTA PARA SA MGA DAYUHAN.

MANGYARING TANDAAN NA ANG NAKASULAT AY ISANG HALIMBAWA LAMANG KAYA’T MAAARING HINDI ITO PAREHO AT NAKADEPENDE ITO SA MGA NILALAMAN NA KONSULTA NG BAWAT ISA.

1.STATUS OF RESIDENCE…CORRESPONDENCE(ADMINISTRATIVE SCRIVENER)

NAIS KONG MAGKAROON NG PERMANENT RESIDENCE.ANO ANG MGA KONSISYON?

UNA SA LAHAT,NAIS KONG TANUNGIN KA TUNGKOL SA IYONG KASALUKUYANG STATUS OF RESIDENCE AT TRABAHO. Ipapaliwanag namin ang mga kondisyong kinakailangan para sa pagkuha ng permanenting paninirahan alinsunod sa nilalaman ng iyong tanong.

NAIS KONG MALAMAN KUNG PAANO MAGSULAT NG ISANG APLIKASYON PARA SA PAG-RENEW NG NG PERIOD OF STAY AT MGA KINAKAILANGANG DOKUMENTO.

Una sa lahat,nais kong tanungin ka tungkol sa iyong kasalukuyang STATUS OF RESIDENCE. Ipapaliwanag naming kung paano isulat ang application form at kinakailangang dokumento.

NAKIPAGHIWALAY AKO SA HAPON.GUSTO KONG MAGRENEW NG VISA PARA STATUS OF RESIDENCE BILANG ASAWA NG HAPON O IBA PANG STATUS.

Una sa lahat susuriin naming ang iyong kakayahan sa wikang hapon,period of stay,kakayahan sa pamumuhay(meron bang panustos sa pamumuhay o trabaho)atbp at saka ipaliliwanag ang pamamaraan.

NAIS KONG MANATILING MAMUHAY SA JAPAN,ANONG URI NG STATUS OF RESIDENCE ANG DAPAT KONG KUNIN?

Susuriin muna kung anong uri ng Status Of Residence ang natutugunan ng iyong kasalukuyang mga aktibidad at saka papayuhan ka sa naaangkop na Status of Residence

NAIS KONG PAPUNTAHIN DITO SA JAPAN ANG AKING PAMILYA(Magulang at anak)

Tatanungin ka namin tungkol sa iyong kasalukuyang lagay status of residence(Visa), edad ng iyong mga anak, katayuan sa pamumuhay ng iyong mga magulang, at kung makakaya ng iyong suweldo kapag papupuntahin sila. Ipapaliwanag namin ang mga kinakailangang requirements ayon sa hiniling mo.

2.PINAPASUKANG EMPLOYMENT O TRABAHO…CORRESPONDENCE (Labor and Social Insurance Attorney)

Hindi aminin ng kumpanya na ito ay isang aksidente sa trabaho (aksidente sa pagtatrabaho)

Kumunsulta sa opisina ng pamamahala ng manggagawa (manggagawang pang sakuna section) na kapahintululutan sa lugar ng kumpanya. Sa mga oras na yan, kailangan mong ipaliwanag ang petsa at oras ng aksidente, ang katayuan at responde ng kumpanya.
Alamin Ito: Kung hindi ka makakapunta sa superbisyong tanggapan dahil sa paglipat at iba pa, maaari kang makipag-ugnayan sa tanggapan ng tagapangasiwa sa nasasakupan ng pamamahala ng kumpanya. Bilang karagdagan,ang Hiroshima Labor Bureau Supervision Division For Foreigner Counselling Corner ay may mga Interpreter din para sa Portuguese,Spanish ,at Chinese.

NATANGGAL AKO SA KUMPANYA

Kung ang bilang ng mga araw mula sa paunawa ng pagpapaalis hanggang sa petsa ng pagpapaalis ay mas bababa sa 30 araw,isang bayad sa allowance sa pagpapaalis ang babayaran.Mangyaring iulat sa Labor Standard Inspection Office ng inyong nasasakupan.Kung hindi ka nasiyahan sa pagtanggal mismo, at pinagtatalunan dahil sa hindi patas na pagpapaalis,atbp, ililipat ka sa pamamaraan tulad ng pagpapagitna sa Labor Bureau, paglilitis sa paggawa .Mas mahusay na kumunsulta sa isang abogado.
(Note)Ang mga kontrata sa Trabaho,abiso ng mga kondisyon sa pagtatrabaho,nga time card,pay slip at iba pa ay napakahalagang ebidensya.Mangyaring itago ito kahit ikaw ay wala na sa kumpanya.

Sahod ng kumpanya (kasama ang overtime) ay hindi bayad.

Pumunta sa Labor Standards Inspection Office ng inyong nasasakupan na may mga papeles tulad ng mga abiso sa kondisyon sa pagtatrabaho,mga nakaraang detalye ng suweldo , at tala ng pagtatrabaho,oras ng obertaym,oras ng pasok,atbp..Kopya ng time card.

Ang kumpanya ay hindi kumukuha ng Social Insurance

Kung hindi makakapag apply ng insurance sa trabaho, maaring kumunsulta sa “hello work” ,magdala ng sulat ng kalagayan ng trabaho, talaan ng oras, at iba pang materials na magpapapatunay ng iyong mga oras ng trabaho)
*Sa mga taong sakop ng insurance sa trabaho:Sa loob ng isang lingo ay 20 oras o higit pa sa loob ng 30 araw o higit pa o sa bawat linggo sa oras ng kontrata. Kung ikaw ay hindi makapag- apply para sa social insurance, maaring kumunsulta sa opisina ng
pension. (Mangyaring magdala ng mga papeles tulad ng kontrata ng kalagayan sa trabaho, oras ng pagtatrabaho, at iba pang dokumento na magpapatunay ng iyong mga oras ng pagtatrabaho. Para sa pamilya na nais na maging dependent ,kinakailangan ang detalyadong mga paliwanag tulad ng kita o income.
*Mga Taong karapatdapat para sa social insurance: Kapag ang oras ng pagtatrabaho bawat lingo sa oras ng kontrata ay humigit kumulang na tatlong kapat o higit pa sa mga regular na empleyado(30 oras halimbawa)at hindi nabibilang sa exemption.

Hindi ako makakuha ng “Paid Holiday” ang halaga ng sahod ay magkaiba”.

Ireport sa Labor Inspection Office

Naka-experience ako ng power harassment,sexual harassment,at maternity harassment.

Mangyaring makipag-ugnay sa Hiroshima Labor Bureau Employment Environment Equalization Office.

Gusto kong maghanap ng trabaho.

Mangyaring makipag-ugnay sa Corner ng Serbisyo sa Trabaho sa Ugnayang Panlabas ng Hello Work.
※Para sa nabanggit na ugnayan sa trabaho at paggawa, mangyaring makipag-ugnay sa Corner ng Konsultasyon ng Dayuhan ng Hiroshima Labor Bureau Supervision Division o ang Foreigner Employment Service Corner ng Hello Work kung kinakailangan. (Kung ikaw ay isang trainee ng teknikal na intern, mangyaring kumunsulta sa “Foreign Technical Intern Training Organization” sa iyong sariling wika.)

3.MGA KASONG KRIMINAL ATPB.(ABOGADO)

Naging biktima ng isang kasong kriminal

Una, pakinggan nang mabuti ang kwento ng biktima at ipaliwanag ang paraan ng paglilitis.
Ipapaliwanag kung paano ang pagbabayad para sa mga pinsala sa sibil.

Nakagawa ako ng isang kasong kriminal

Ipapaliwanag namin ang posibilidad ng pag-aresto at , ang posibilidad ng pag-uusig / hindi pag-uusig, at kung paano magpatuloy sa kaso.

Nais kong maghiwalay dahil sa hindi matapat na kilos ng aking asawa

Ipapaliwanag naming ang prospect ng ginawa ng kabilang panig,kabayaran na maaaring hingin,mga puntong dapat malaman kung magdidivorce (pangangalaga,suporta sa bata,paghahati ng ari-arian,gastos sa diborsyo,atbp.)at gagabayan ka na mamamagitan sa diborsyo.

Nais niyang manahin ang pamana, ngunit mayroon din siyang iba pang mga tagapagmana.

Una, tatanungin ka namin tungkol sa mga nilalaman ng pamana,ipapaliwanag ang makukuhang mana,at pagkatapos ay gagabayan kung paano ang hatian ng pamana.

Nais kong kanselahin ang kontrata at humiling ng isang refund.

Hihilingin namin sa iyo na dalhin ang kontrata at ipaliwanag kung maaari mong kanselahin ang kontrata, ang posibilidad na manalo ng kaso ,kung gumawa ng trial,at posibilidad ng pagbawi.,atbp.

4.Pag-aaral ng wikang Hapon …Correspondence ( Mga nagtatrabaho sa center)

Gusto kong matuto ng Wikang Hapon Gusto kong Makilala ang Magtuturo

Kung nakatira ka sa Hiroshima City at maaaring makipag-usap sa simpleng Japanese, ipakikilala namin ang isang pares na pag-aaral ng Hapon sa Hiroshima International Center.
Kung hindi ka marunong magsalita ng Hapon o naninirahan sa labas ng Hiroshima City, ipakikilala namin sa iyo ang isang malapit na klase ng wikang Hapon.

5.Interpreter ng medisina

Nais kong makilala ang isang interpreter na medikal kapag bumisita sa ospital.

Hindi kami tumatanggap ng mga kahilingan mula sa mga taong bumibisita sa ospital, ngunit ang Hiroshima International Center ay makikipag-ugnay sa kawani ng ospital na nakarehistro sa Hiroshima International Center. Mangyaring kumunsulta muna sa ospital.(Tingnan din ang website ng Hiroshima Internatinal Center HP)